Όροι Συμμετοχής και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού FleetSimple Pro LV-OBD

Αντικείμενο του Διαγωνισμού – Διοργάνωση
Η εταιρεία «FLEETSIMPLE ΙΚΕ» (στο εξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει κλήρωση για την προσφορά μίας συσκευής FleetSimple Pro LV-OBD με ένα χρόνο συνδρομή στο πακέτο FleetSimple Pro (για ιδιώτες). Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται και εξαντλείται στην παροχή του δώρου στον νικητή για τους σκοπούς της παρούσας κλήρωσης.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 19 Ιουνίου 2020 στις 14:00 και θα ολοκληρωθεί στις 24 Ιουνίου 2020 στις 14:00 ή όποτε συμπληρωθούν οι πρώτες 1000 συμμετοχές. O διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην επίσημη σελίδα της FleetSimple στο Facebook https://www.facebook.com/fleetsimplegr/ όπου οι χρήστες θα μπορούν να λάβουν μέρος και θα διεξαχθεί με τη βοήθεια της πλατφόρμας WooBox (www.woobox.com)

Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν όσοι χρήστες του Facebook είναι ενήλικοι, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό το κάθε είδους προσωπικό της Διοργανώτριας, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού. Πληροφορίες για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και για τα δώρα θα παρέχονται παρακάτω.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται, να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής.

Ομοίως δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στην Διοργανώτρια για κάθε ζημία, που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

Έγκυρη λογίζεται συμμετοχή όταν το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Δεν γίνονται δεκτές καταχωρίσεις /σχόλια υβριστικά, προσβλητικά και γενικά αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

Σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα αποκλεισμού οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη/διαγωνιζομένου από το διαγωνισμό με κάθε νόμιμο τρόπο.

Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες πέρα των εξόδων αποστολής της συσκευής στο χώρο τους.

Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, γίνεται με την αποκλειστική βούλησή και πρωτοβουλία τους και πάντοτε αφού πρώτα συμφωνήσουν με τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στην κλήρωση θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα με τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο και e-mail επικοινωνίας), να κάνει Follow τη σελίδα της Διοργανώτριας στο FaceBook και Share την ανάρτηση (post) του διαγωνισμού.

2) Έπαθλο – Κλήρωση
Η Διοργανώτρια παρέχει σε έναν (1) νικητή της κλήρωσης μία συσκευή τηλεματικής FleetSimple Pro LV-OBD με κάρτα sim και ένα χρόνο συνδρομή στο πακέτο εντοπισμού οχημάτων FleetSimple Pro (για ιδιώτες). Η κλήρωση θα γίνει στις 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00 μέσω live μετάδοσης από τη σελίδα στο FaceBook. Θα κληρωθούν ένας (1) νικητής και τέσσερις (4) επιλαχόντες.

Η ανάδειξη του νικητή και των επιλαχόντος θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (μέσω της πλατφόρμας WooBox), το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στον Διαγωνισμό.

Το δώρο θα αποδοθεί στο νικητή μετά από σχετική ενημέρωσή του με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής.

Συγκεκριμένα, το ονοματεπώνυμο των νικητών και επιλαχόντων θα χρησιμοποιηθεί για την ανακοίνωση στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook μέσω ανάρτησης. Το email του νικητή και των επιλαχόντων θα χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία μαζί του και την ενημέρωσή του ότι είναι ο νικητής.

Η Διοργανώτρια έχει τη δυνατότητα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται,  να παρέχει τηλεφωνικά και μέσω e-mail οδηγίες για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει. Δεν έχει υποχρέωση να επισκεφτεί το χώρο του νικητή και ούτε να παρέχει έντυπο ή άλλου είδους ενημερωτικό υλικό για τη χρήση των υπηρεσιών στο χρήστη.

Μαζί με τη συσκευή θα αποσταλούν οι όροι χρήσης των υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Οι όροι χρήσης θα πρέπει υποχρεωτικά να υπογραφούν και να αποσταλούν πίσω στη Διοργανώτρια πριν ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών εντοπισμού. Αν ο νικητής δεν υπογράψει τους όρους για οποιονδήποτε λόγο, η υπηρεσία δεν θα ξεκινήσει να παρέχεται.

Σε περίπτωση που μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού και την ανάδειξη δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή, το δώρο απόλλυται για αυτόν και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή. Στη συνέχεια,  ακολουθεί επικοινωνία με τους επιλαχόντες με τη σειρά που κληρώθηκαν. Για τους επιλαχόντες ισχύουν εκ νέου τα ανωτέρω.

Διευκρινίζεται ότι η κατακύρωση οποιουδήποτε δώρου στον νικητή τελεί επιπροσθέτως υπό την αναβλητική αίρεση της προσκομιδής και επίδειξης στη Διοργανώτρια, από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον παρόντα όρο (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας) εντός της προθεσμίας που ορίζεται, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό δώρο δε θα αποδίδεται και ο νικητής θα κηρύσσεται έκπτωτος.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του Επάθλου, σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν πρότερη δημοσίευση αποτελέσματος κλήρωσης ή profile name προσώπου φερόμενου ως νικητή στο post του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού, αν δεν τηρηθούν οι ως άνω προθεσμίες και προϋποθέσεις.

3) Χαρακτηριστικά και συμβατότητα συσκευής
Η συσκευή εντοπισμού που παρέχεται είναι τύπου OBD και είναι συμβατή μόνο με μοντέλα αυτοκινήτων τύπου βενζίνης, νεότερα του 2001, που πουλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαθέτουν θύρα σύνδεσης OBD. Η συσκευή δεν είναι συμβατή με μοτοσυκλέτες ή κάθε άλλου είδους όχημα (φορτηγό, σκάφος κλπ) που δεν διαθέτει από το εργοστάσιο θύρα OBD.

Η Διοργανώτρια δεν είναι υπεύθυνη για την εύρεση της τοποθεσίας της θύρας OBD στο όχημα του νικητή αλλά και ούτε για την τοποθέτηση της συσκευής. Εάν ο νικητής δεν γνωρίζει πώς γίνεται η τοποθέτηση, θα χρειαστεί να απευθυνθεί σε έναν ειδικό ηλεκτρολόγο. Αν για την τοποθέτηση απαιτείται επιπλέον αξεσουάρ, δεν είναι ευθύνη της Διοργανώτριας να το παρέχει.

Ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει δικαίωμα να ορίσει υποκατάστατο πρόσωπο για την παραλαβή του Επάθλου ούτε και να ζητήσει την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Το Έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα δώρα. Κάθε δε σχετική δαπάνη, που απαιτείται για την παραλαβή του επάθλου (όπως ιδίως έξοδα μεταφοράς ή μετακίνησης κ.λ.π.) βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το νικητή και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια.

Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

4) Κάρτα sim, mobile internet και συνδρομή
Η κάρτα sim που παρέχεται ανήκει στην κυριότητα της Διοργανώτριας. Μετά το πέρας της περιόδου παροχής υπηρεσιών εντοπισμού, ο νικητής υποχρεούται να επιστρέψει την κάρτα sim που βρίσκεται μέσα στη συσκευή εντοπισμού στη Διοργανώτρια.

Το mobile internet  που περιέχει η κάρτα αφορά  χρήση του  διαδικτύου  από  τη συγκεκριμένη συσκευή εντοπισμού που  πραγματοποιείται  εντός Ελλάδας ή/και σε Διεθνή περιαγωγή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τη χρήση του mobile internet, εφαρμόζεται πολιτική εύλογης χρήσης με βάση τους κανονισμούς της Διοργανώτριας. Η πολιτική εύλογης χρήσης με βάση τους κανονισμούς της Διοργανώτριας ορίζει πως για την περίοδο του ενός έτους, υπάρχει όριο κίνησης  70.000 χιλιομέτρων για το όχημα ή κατανάλωση 500MB mobile internet.

Τυχόν  υπόλοιπο  περιεχομένων χιλιομέτρων ή MΒ  δεν  μεταφέρεται  από  τον  ένα  έτος  στο  επόμενο  έτος.

Για  τα διανυθέντα χιλιόμετρα και το mobile  internet γίνεται έλεγχος  χρήσης,  με σχετικές  ειδοποιήσεις και επιλογές για τον πελάτη.  Εάν εξαντληθούν τα χιλιόμετρα ή ο όγκος δεδομένων εντός του έτους, τότε εφαρμόζονται οι ανάλογες με την επιλογή του πελάτη χρεώσεις.

Η χρήση των υπηρεσιών εντοπισμού παρέχεται μόνο μέσω της πλατφόρμας της Διοργανώτριας και μόνο με τη χρήση της κάρτας sim που θα βρίσκεται στη συσκευή. Ο νικητής έχει τη δυνατότητα να μην κάνει χρήση της πλατφόρμας εντοπισμού και να χρησιμοποιήσει τη συσκευή με δική του κάρτα sim και μόνο με λειτουργία sms. Σε αυτή την περίπτωση δεν παρέχεται δυνατότητα ζωντανού εντοπισμού, δεν απαιτείται η υπογραφή των Όρων Σύμβασης και ο νικητής αναλαμβάνει στο σύνολό τους τα έξοδα της επικοινωνίας μεταξύ της συσκευής εντοπισμού και της συσκευής όπου θα γίνεται η παραλαβή των ειδοποιήσεων.

Η συνδρομή στις υπηρεσίες εντοπισμού έχει διάρκεια 12 μηνών και ξεκινάει από την πρώτη μέρα χρήσης της συσκευής. Οι 12 μήνες θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συνεχόμενοι (δεν υπάρχει δυνατότητα παύσης της υπηρεσίας και συνέχειας σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή).

Σε περίπτωση που το πακέτο της συνδρομής δεν ενεργοποιηθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του δώρου,  το σχετικό δώρο δε θα αποδίδεται και ο νικητής θα κηρύσσεται έκπτωτος ως προς την παροχή της υπηρεσίας.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που βρίσκονται αναρτημένοι στο https://www.fleetsimple.gr/terms/ ισχύουν στο σύνολό τους.

5) Ρητή Δήλωση- Συγκατάθεση – Αποδοχή εκ μέρους των Συμμετεχόντων
Όλοι οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει τους παρόντες όρους συμμετοχής, τους γνωρίζουν και τους αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη, η δε συμμετοχή τους και μόνο συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) Τα προσωπικά τους στοιχεία σε αυτόν τον Διαγωνισμό δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.
(β) Είναι άνω των 18 ετών
(γ) Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα τους.
(δ) Με την δήλωση της συμμετοχής τους, δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.
(ε) Δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.
(στ) Φέρουν την αποκλειστική τυχόν ποινική και αστική ευθύνη έναντι τρίτων προσώπων σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουν στοιχεία και δεδομένα αυτών.

6) Δημοσιότητα
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στην παρακάτω διεύθυνση

https://www.fleetsimple.gr/oroi-symmetohis-diagonismos-fleetsimple

και έχουν επικοινωνηθεί και στην επίσημη σελίδα της, στο Facebook.

Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι όροι του διαγωνισμού καταγράφονται στους όρους συμμετοχής. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σε σχέση με τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Αυτή η φόρμα συλλέγει το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνό σας ούτως ώστε να σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα της κλήρωσης σε περίπτωση που κληρωθείτε ως νικητής και για μελλοντικές προωθητικές ενέργειες.

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος και σε πλήρη συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, ιδίως του Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικές με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2106475600
Fax: 2106475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Για οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε μαζί μας!